Έργο «Βελτίωση υφιστάμενης οδού προς Τζώρτζη Γιαλό»

Τζώρτζη-Γιαλό-Αλόννησο

Προϋπολογισμός: 188.500,00 €

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΗΠΕΙΡΟΣ 2007 – 2013

Ημερομηνία Ένταξης: 14.04.2014

Χρόνος Αποπεράτωσης: Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

Το έργο αφορούσε τη βελτίωση και επισκευή τμημάτων του προϋπάρχοντος ασφαλτοστρωμένου δρόμου μήκους 1.450μ., με τα 437μ. να αφορούν την πλήρη ανακατασκευή της οδού, ενώ τα υπόλοιπα 1.022μ. να αφορούν την τοποθέτηση νέου τάπητα στην προϋπάρχουσα, κακής ποιότητας, άσφαλτο. Στο έργο συμπεριλαμβανόταν και η τοποθέτηση της απαιτούμενης σήμανσης.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο, καθώς και όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τις αδειοδοτήσεις ολοκληρώθηκαν με τη χρηματοδότηση του Ε.Π. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 – 2013», στο οποίο είχε ενταχθεί ο Δήμος Αλοννήσου το 2012, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Η μοναδική μελέτη που χρειάστηκε να εκπονηθεί, μέσω της ανάθεσης σε ιδιώτη μελετητή, ήταν η «Οριστική Συγκοινωνιακή Μελέτη» (η οποία περιλάμβανε και τις μελέτες για δύο ακόμα έργα οδοποιίας, προς Βρυσίτσα και προς Τζώρτζη Γιαλό) με συνολικό κόστος 11.070,00 €.

Το έργο υλοποιήθηκε έπειτα από Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία, ως Φορέας Υλοποίησης, ανέλαβε τη δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου.