Έργο «Ασφαλτόστρωση οδού από Προφ. Ηλία προς Γιάλια»

Ασφαλτόστρωση οδού από Προφ. Ηλία προς Γιάλια

Προϋπολογισμός: 380.000,00 €

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΗΠΕΙΡΟΣ 2007 – 2013

Ημερομηνία Ένταξης: 14.04.2014

Χρόνος Αποπεράτωσης: Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

Το έργο αφορούσε τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση του προϋπάρχοντος χωμάτινου δρόμου μήκους 1.290μ. με ταυτόχρονη βελτίωση των μηκοτομικών κλίσεων καθώς και την κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων για την απορροή των ομβρίων υδάτων και την τοποθέτηση της απαιτούμενης σήμανσης.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο, καθώς και όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τις αδειοδοτήσεις ολοκληρώθηκαν με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 – 2013», στο οποίο είχε ενταχθεί ο Δήμος Αλοννήσου το 2012, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Η μοναδική μελέτη που χρειάστηκε να εκπονηθεί, μέσω της ανάθεσης σε ιδιώτη μελετητή, ήταν η «Οριστική Συγκοινωνιακή Μελέτη» (η οποία περιλάμβανε και τις μελέτες για δύο ακόμα έργα οδοποιίας, προς Βρυσίτσα και προς Τζώρτζη Γιαλό) με συνολικό κόστος 11.070,00 €.

Το έργο υλοποιήθηκε έπειτα από Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία, ως Φορέας Υλοποίησης, ανέλαβε τη δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου.