ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ-ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ

Προϋπολογισμός: 60.000,00 €
Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ. – ΣΑΤΑ (Πολιτική Προστασία)
Έτος υλοποίησης: 2013