Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου ποδοσφαίρου

Βελτίωση γηπέδου και κατασκευή λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση Κοπρισιές

Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου ποδοσφαίρου. Προϋπολογισμός 87.500 ευρώ. Έργο που έχει κατατεθεί και αναμένεται χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».