Έργο «Συμπλήρωση λιμενικών εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου όρμου Βότση»

Συμπλήρωση λιμενικών εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου όρμου Βότση

Προϋπολογισμός: 3.860.000,00 €

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013

Ημερομηνία Ένταξης: 24.04.2013

Χρόνος Αποπεράτωσης: 2016

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιέλαβε τη συμπλήρωση των εξωτερικών έργων προστασίας του λιμένα, δηλαδή τη βελτίωση και επέκταση του νότιου και του βόρειου μόλου κατά 30μ. και 54μ. αντίστοιχα, μειώνοντας την είσοδο του λιμένα στα 30μ. (από τα 110μ. που ήταν η προϋπάρχουσα) ώστε να μην επιτρέπεται η διείσδυση των κυματισμών από νότιες διευθύνσεις. Οι μόλοι κατασκευάστηκαν με πυρήνα από λιθορριπή και θωρακίστηκαν με ειδικούς τεχνητούς ογκόλιθους, ενώ τα ακρομόλια διαμορφώθηκαν κατάλληλα και εξοπλίστηκαν με φάρους σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων. Επίσης, στο πλαίσιο του έργου, κατασκευάστηκε νέο κρηπίδωμα σε επαφή με το βόρειο κρηπίδωμα, πλάτους 11μ. προς την θάλασσα, με επίχωση του ενδιάμεσου χώρου και μήκους 48μ., για την διαμόρφωση ικανής χερσαίας ζώνης για την εξυπηρέτηση των αλιέων και των επισκεπτών. Επίσης, επεκτάθηκε το δυτικό κρηπίδωμα προς τα νότια σε συνολικό μήκος 110μ. ακολουθώντας την ακτογραμμή. Για την διευκόλυνση των εργασιών καθέλκυσης και ανέλκυσης των σκαφών διαμορφώθηκε κεκλιμένο επίπεδο (γλίστρα), ενώ επιπρόσθετα τοποθετήθηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός και εξαρτήματα για την ασφαλή εξυπηρέτηση και παραβολή των σκαφών όπως χυτοχαλύβδινες δέστρες και ανοξείδωτοι κρίκοι πρόσδεσης. Η επιφάνεια του χερσαίου χώρου διαστρώθηκε με σταμπωτό σκυρόδεμα με μεγάλη αντοχή σε λιμενικά έργα, ενώ πραγματοποιήθηκαν και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και τοποθετήθηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός όπως φωτιστικά σώματα, pillars τροφοδοσίας σκαφών, σύστημα πυρόσβεσης και διαμορφώθηκε ο περιβάλλων χώρος με πέργκολες, παγκάκια, κλπ.

Οι Μελέτες που απαιτήθηκε να εκπονηθούν, μέσω ανάθεσης σε ιδιώτες, κατά το χρονικό διάστημα 2011 – 2014, ώστε να υποβληθεί η Πρόταση στο Ε.Π.ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013 ήταν οι εξής:
1. Επικαιροποίηση Οριστικής Μελέτης Λιμενικών Έργων, 2011 (ποσού 6.150,00 €)
2. Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη, 2012 (ποσού 4.500,00 €)
3. Μελέτη Σκοπιμότητας, 2012 (ποσού 4.500,00 €)
4. Επικαιροποίηση Τευχών Δημοπράτησης, 2013 (ποσού 5.535,00 €)
5. Συμπλήρωση – Υποστήριξη για τη συγκρότηση φακέλου για την υποβολή στον Ε.Π.ΑΛ. και στο Γ.Ε.Ν., 2012 (ποσού 2.460,00 €)
6. Εργασίες Σεισμικής – Γεωφυσικής Χαρτογράφησης για τη δημιουργία λιμενικού έργου στον όρμο Βότση, 2012 (ποσού 24.600,00 €)
Για τις παραπάνω μελέτες δαπανήθηκαν συνολικά 47.745,00 €, ενώ να σημειωθεί ότι δεν απαιτήθηκε να εκπονηθούν οι μελέτες : Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Γεωλογική, Γεωτεχνική, Ακτομηχανική και Τοπογραφική, οι οποίες είχαν ολοκληρωθεί σε παρελθόντα έτη (2001 – 2004).

Το έργο υλοποιήθηκε έπειτα από Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία, ως Φορέας Υλοποίησης, ανέλαβε τη δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου.