Παροχή υπηρεσίας επεξεργασίας νερού (Αφαλάτωση)

Παροχή υπηρεσίας επεξεργασίας νερού (Αφαλάτωση)

Προϋπολογισμός: 490.000,00 €

Χρηματοδότηση: Ίδια έσοδα

Ημερομηνία Ένταξης: 18.11.2015

Διάρκεια υλοποίησης: Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η επεξεργασία θαλασσινού νερού με τη διαδικασία της αφαλάτωσης και αφορούσε στην παροχή προσδιορισμένων ποσοτήτων πόσιμου αφαλατωμένου νερού (τουλάχιστον 500κ.μ. ανά ημέρα και 122.500κ.μ. ανά έτος), ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες ύδρευσης των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της Αλοννήσου.

Η υδροδότηση των περιοχών ευθύνης του Δήμου Αλοννήσου ήταν (και είναι) οριακή ποσοτικά και εκτός ορίων ποιοτικά, με εντονότερα προβλήματα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της μεγάλης ζήτησης, της υπερκατανάλωσης αλλά και των απαρχαιωμένων δικτύων.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η υδροδότηση των οικισμών δεν είναι συνεχής και γίνεται εναλλάξ. Επίσης, δεδομένου και του γεγονότος ότι η κύρια γεώτρηση στο Μέγα Νερό έχει υφαλμηρίσει και το νερό είναι εκτός των ορίων ποσιμότητας, τα προβλήματα εφόσον τεθεί εκτός λειτουργίας, θα ήταν μεγάλα και η υδροδότηση θα γινόταν ανά 4 – 5 ημέρες.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι απαιτούνταν η υιοθέτηση μιας δραστικής λύσης, με άμεσα αποτελέσματα, για την παραγωγή πόσιμου νερού υψηλής ποιότητας και ποσότητας τουλάχιστον 500κ.μ. ανά ημέρα, με ελεγχόμενο ρυθμό τροφοδοσίας του συστήματος διανομής, για κάλυψη της ζήτησής αιχμής αλλά και των αναγκών του χειμώνα.

Στο πλαίσιο αυτό, προτάθηκε η λύση της αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, τόσο από τεχνολογική άποψη όσο και περιβαλλοντική και οικονομική καθώς και από πλευράς ασφάλειας υδροδότησης. Από τις εμπορικά διαθέσιμες μεθόδους αφαλάτωσης προτάθηκε η αντίστροφη όσμωση, λόγω των συνεχών τεχνολογικών βελτιώσεων των μεμβρανών, της μη διαθεσιμότητας θερμικής ενέργειας που θα έκανε ελκυστική τη χρήση θερμικών μεθόδων, λόγω της απλότητας λειτουργίας αλλά κυρίως λόγω του κόστους παραγωγής νερού για την εξεταζόμενη παροχή (500 κ.μ./ημέρα).

Η ανάθεση έγινε μέσω ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελέγχθηκε προσυμβατικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η εγκατάσταση της μονάδας αφαλάτωσης έγινε στην παραλία Γιάλια, σε δημοτικό χώρο, κοντά στο σε δίκτυο μεταφοράς και στη δημοτική δεξαμενή αποθήκευσης νερού.

Οι υποχρεώσεις του Δήμου στην (πρώτη αυτή διετή) Σύμβαση για την αφαλάτωση περιλάμβαναν την παραχώρηση δημοτικού χώρου για την τοποθέτηση της μονάδας, την κατασκευή του αγωγού μεταφοράς του νερού από τη θέση εγκατάστασης της μονάδας μέχρι τη δημοτική δεξαμενή αποθήκευσης του νερού καθώς και την εξασφάλιση παροχής χαμηλής τάσης στα όρια του χώρου εγκατάστασης. Από την άλλη πλευρά, ο Ανάδοχος είχε την πλήρη ευθύνη για την λειτουργία της Μονάδας Αφαλάτωσης και κάθε σχετικού για την παροχή υπηρεσίας επεξεργασμένου νερού απαραίτητου βοηθητικού εξοπλισμού, για τη διαμόρφωση των υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου και για την τοποθέτηση και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού καθώς και για όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα και έργα Πολ. μηχανικού της μονάδας εντός του χώρου εγκατάστασής της, όπως έργα διασύνδεσης πλατφόρμα έδρασης, φρεάτια αναρρόφησης θαλασσινού νερού, περίφραξη κλπ. Επίσης, ο Ανάδοχος ήταν υποχρεωμένος με δικές του ενέργειες και δαπάνες να παρέχει την τεχνογνωσία, το εργατικό δυναμικό, τα υλικά, τον εξοπλισμό και τις απαιτούμενες προμήθειες για την εκτέλεση των υπηρεσιών της σύμβασης, να πληρώνει για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και την κατανάλωσή της, να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω της κατασκευής και της λειτουργίας της Μονάδας Αφαλάτωσης, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, να προβαίνει σε χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις του παραγόμενου νερού και να κοινοποιεί στο Δήμο τα αποτελέσματά τους, η στεγανοποίηση της δεξαμενής αποθήκευσης νερού του δήμου στο χώρο που της μονάδας αφαλάτωσης καθώς και η συντήρηση της δεξαμενής αυτής καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Για τη μονάδα αφαλάτωσης ο Δήμος Αλοννήσου έχει βραβευθεί με SILVER βραβείο στην Ενότητα βράβευσης «Διαχείριση Υδατικών Πόρων» των Best City Awards 2017, ενώ η λύση που εφαρμόστηκε στην Αλόννησο παρουσιάστηκε στο Water Conference 2017, ως μια σύγχρονη τάση στη διαχείριση των υδατικών πόρων.