Δήμος Αλοννήσου – 3.034.320€ για σύστημα τηλεελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης

Στενή Βάλα

Το έργο περιλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις με την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος τηλεελέγχου τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών των δεξαμενών και αντλιοστασίων Ύδρευσης ολόκληρου του νησιού της Αλοννήσου προϋπολογισμού 3.034.320 ευρώ. Θα παρέχει συνεχή και άμεσο έλεγχο του όλου υδρευτικού συστήματος, δυνατότητα ορθολογικής διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού και βέλτιστη αξιοποίηση των γεωτρήσεων και των αφαλατώσεων. Το Σύστημα συγκέντρωσης πληροφοριών θα αποτελείται από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) εγκατεστημένο στα γραφεία του Δήμου Αλοννήσου, διασυνδεδεμένο, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων με σαράντα τέσσερις (44) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) ευρισκόμενους σε ισάριθμες θέσεις του Δικτύου Ύδρευσης (γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, δεξαμενές-αφαλατώσεις).